Zásady ochrany osobných údajov

 

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

TangoVida, so sídlom Zochova 20, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko, IČO: 42357250 je občianske združenie zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to:

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

 • na účely zasielania informačných e-mailov (newslettrov) o TangoVida (teda o našich aktivitách, podujatiach, kurzoch organizovaných TangoVida alebo týkajúcich sa TangoVida); v každom informačnom e-maili (newslettri) vždy nájdete možnosť umožňujúcu odhlásenie sa zo zasielania e-mailov (newslettrov);
 • na účely organizovania Bratislava Tango Marathon (napr. na výber účastníkov, informovanie o tom, či ste boli prijatý alebo nie, informovanie ohľadne organizačných zmenách a poskytovanie iných informácií pre čo najlepší zážitok z Bratislava Tango Marathon);
 • na účely organizovania workshopov/seminárov;
 • na účely zasielania informačných e-mailov (newslettrov) týkajúcich sa e-časopisu gancho, v každom informačnom e-maili (newslettri) vždy nájdete možnosť umožňujúcu odhlásenie sa zo zasielania e-mailov (newslettrov);
 • na účely komunikácie s rôznymi osobami zaujímajúcimi sa o naše aktivity.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Tvoje osobné údaje spracúvame buď na základe súhlasu, ktorý si nám poskytol pri prihlásení sa na zasielanie informačných e-mailov (newslettrov) týkajúcich sa TangoVida alebo e-časopisu gancho, alebo ktorý si nám poskytol osobne.

V prípade Bratislava Tango Maratónu a Bratislava Tango Festivalu ako aj v prípade akýchkoľvek workshopov/seminárov organizovaných TangoVida, máme za to, že poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme poskytnúť resp. zabezpečiť tvoju účasť na príslušnom podujatí.

Aké sú tvoje práva?

Nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) ako aj slovenský zákon o ochrane osobných údajov ti poskytuje široký okruh práv:

 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú tvoje osobné údaje, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať ďalšie informácie, ktorý sú uvedené v aplikovateľných predpisoch;
 • právo na to, aby TangoVida bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa ťa týkajú; so zreteľom na účely spracúvania máš právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
 • právo na to, aby TangoVida obmedzilo spracúvanie, pokiaľ ide o jeden zo zákonných dôvodov (napr. namietaš správnosť tvojich spracovávaných osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietaš proti vymazaniu osobných údajov a žiadaš namiesto toho obmedzenie ich použitia, TangoVida už nepotrebuje tvoje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuješ ich ty na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, atď.);
 • právo dosiahnuť bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú, ak ide niektorý zo zákonných dôvodov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, odvoláš súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, atď.);
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa ťa týkajú a ktoré si poskytol TangoVida, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby ti v tom TangoVida bránilo, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa tvojej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ťa týka, ak je to vykonávané na základe (i) toho, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TangoVida alebo (ii) toho, že spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje TangoVida alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach;
 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu tvojich osobných údajov, ktoré sa ťa týka, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak by si si chcel uplatniť akékoľvek zo svojich vyššie uvedených práv, prosím, kontaktuj nás e-mailom na: tangovida.net@gmail.com, alebo poštou na: TangoVida, Zochova 20, 81103, Bratislava, Slovensko. Ak chceš podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kontaktné údaje nájdeš na ich stránke. Avšak boli by sme radi, aby si náš predtým oslovil, aby sme spoločne našli riešenie 🙂

Ako dlho spracúvame tvoje osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame iba na nevyhnutne potrebný čas, pokiaľ trvá účel spracovávania.

Komu poskytujeme tvoje osobné údaje?

Spolupracujeme s MailChimp, ktorý ako sprostredkovateľ môže spracúvať niektoré tvoje osobné údaje v našom mene. Spracúvanie osobných údajov sa pritom môže vyskytnúť v, resp. osobné údaje môžu byť prenesené aj do tretej krajiny (t.j. krajiny, ktorá nie je členom EU).

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov?

Budeme ťa informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Na záver…

Ak máš akékoľvek otázky ohľadne týchto Zásad ochrany osobných údajov a/alebo si želáš vziať späť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, prosím, kontaktuj nás e-mailom na tangovida.net@gmail.com.